EN METOD INOM PSYKOTERAPI

Compassionfokuserad terapi (CFT)

CFT är en integrativ psykoeterapiform som utvecklats av den kliniska psykologen och professor Paul Gilbert för personer som lider av skam och självkritik. CFT bygger på inlärningsteori, neurovetenskap, evolutionsteori, anknytningsteori, affektteori och buddhistisk lära.

Compassion översätts ofta till medkänsla på svenska, men det inrymmer inte hela betydelsen av konceptet. Compassion innebär att bygga upp en inre trygghet och träna på att utveckla ett omhändertagande förhållningssätt till sig själv och andra genom förståelse, värme och medkänsla. Det innebär att lära sig bemöta och hantera eget och andras lidande i kombination med en motivation att vilja lindra det. Lidande i psykologisk mening syftar till självkritik, skam, oro, stress och/eller negativa tankar.

Användningsområden för CFT

Stort fokus läggs på att skapa ett tryggt klimat för att kunna våga möta det som är smärtsamt och svårt. Inom Compassionfokuserad terapi använder man metoder så som icke-dömande, sympati, empati, tolerans för att möta obehag och smärta, motivation etc. Man använder olika tekniker så som situationsanalyser, mindfulness, visualiseringsövningar, rollspel etc. 

Alla tre systemen är viktiga för vår överlevnad och välmående. Vi mår bra när vi dynamiskt kan röra oss mellan systemen. När det blir obalans mellan systemen mår vi inte bra. Det kan t.ex. vara att hotsystemet är för överaktiverat och trygghetssystemet för underaktiverat.

Trecirkelmodellen inom CFT

Compassionfokuserad terapi utgår från tre primära motivationssystem sk. trecirkelmodellen, baserat på evolutionär biologi: hotsystemet, drivsystemet och trygghetssystemet.

• Hotsystemet aktiveras för att skydda oss från faror. När detta system aktiveras utsöndras stresshormoner så som adrenalin och kortisol för att vi ska kunna undvika potentiellt hot eller direkt fara. Känslor som kan trigga hotsystemet är ångest, ilska, avsky och skam.

• Drivsystemet är det system som motiverar oss till att göra saker som vi anser är bra för oss och som vi upplever är belönande. När detta system är aktiverat utsöndras dopamin, vilket gör att vi känner nyfikenhet, glädje och lust.

• Trygghetssystemet är det system som aktiveras när vi kopplar av och bearbetar tankar, känslor och olika händelser. När trygghetssystemet är aktiverat utsöndras vårt lugn- och ro hormon, Oxytocin. De känslor vi då upplever är lugn och harmoni samt gemenskap och samhörighet med andra.

Aktivera vårt trygghetssystem

I Compassionfokuserad terapi lär vi oss att bli medvetna om de olika systemen och när det blir obalans samt träna på att aktivera det system som är bäst lämpat i en given situation. Ofta handlar det om att träna på att aktivera trygghetssystemet. Stress, oro, ångest och skam lindras när vi aktiverar trygghetssystemet. När trygghetssystemet aktiveras kan vi lättare se saker och företeelser som de är utan att dras med av starka känslor. På så vis kan vi bli medvetna om varför vi reagerar som vi gör och aktivt välja agerande utifrån vad som är önskvärt och funktionellt för oss själva och andra.

Compassionfokuserad terapi handlar således om att känna med sig själv och andra, vara snäll och bemöta både sig själv och andra med vänlighet och värme. Dessa färdigheter möjliggör därför att vi kan erkänna misstag, säga ifrån och tillåta oss känna känslor så som besvikelse och sorg istället för att vara hårda och elaka mot oss själva. Compassion innebär också att utveckla en förmåga att ta emot vänlighet och uppskattning från andra.

Forskningsstöd för CFT

Forskning visar att när vi tränar Compassion så aktiverar vi system i hjärnan som minskar stress och ökar känslan av lugn och trygghet. Genom att bemöta sig själv och andra med vänlighet och värme mår vi bättre och blir bättre rustade att hantera livets svårigheter. Vi blir också mer benägna att visa omtanke och hjälpa andra.

CFT används idag för att behandla flera olika typer av svårigheter och problem. CFT är än så länge en tämligen ny terapiinriktning vilket innebär att det inte finns heltäckande forskningsunderlag för att bevisa dess effekt. CFT visar dock lovande resultat för behandling av depression, olika typer av ångestproblematik, ätstörningar, trauman och psykos. En styrka med CFT är att den är baserad på olika väl utforskade teorier. 

Vad vill du förändra?

Vad vill du eller ni förändra?