EN METOD FÖR PARTERAPI

Integrative Behavioural Couples Therapy (IBCT)

Inom IBCT ser man på olikheter som något naturligt förekommande i relationer. Att olikheter finns är inte problemet utan hur man hanterar dem. Inte sällan försöker vi förändra vår partner så att hen bli mer lik oss, men detta tenderar istället öka konflikterna och därmed missnöjet i relationen.

Acceptera varandras olikheter

IBCT är en beforskad behandlingsmetod för par och baseras teoretiskt på KBT. IBCT utvecklades i USA på 1990-talet av två psykologiprofessorer, Neil S. Jacobson och Andrew Christensen.

På den tiden ägnade sig Jacobson och Christensen åt parterapi baserad på beteendeterapi dvs. terapi omfattande förändringsverktyg, så som beteendeförändringar och kommunikationsträning. Dessa metoder gav snabb effekt och enligt dåvarande forskning visade det sig att paren som genomgick parterapi blev mer nöjda med sin relation, men att missnöjet ofta återuppstod när forskningsresultaten följdes upp efter ett års tid.

Jacobson och Christensen hade dock lagt märke till att vissa par förblev mer tillfreds och nöjda även på längre sikt. Gemensamt för dessa par var att de hade en acceptans och tolerans för varandras olikheter. Jacobson och Christensen kom därför att komplettera sin parterapi med träning i att förstå och acceptera varandras olikheter. Terapiformen kom de att kalla för IBCT, som idag har ett starkt forskningsstöd.

Så här går IBCT till

terapin inleds med en bedömningsfas omfattande tre gånger. Första gången träffas paret tillsammans med psykologen. Syftet är att gemensamt kartlägga hur parets problem uppstått och utvecklats över tid. Även hur paret själva har försökt hantera problemen och vilka konsekvenser det lett till. Man undersöker också hur problemen påverkar var och ens mående. Sist, men inte minst kartläggs det kring vad var och en behöver och önskar sig i relationen.
Efter den gemensamma gången träffar paret psykologen individuellt varsin gång. Under det individuella samtalet läggs fokus på personens bakgrund, relationshistoria och erfarenheter.

Efter bedömningsfasen ses man åter tillsammans med psykologen för en feedbackträff. Psykologen återger det som framkommit under kartläggningen, vilka problem paret har och varför deras försök att lösa sina problem ofta inte fungerar. Psykologen berättar hur terapi kan hjälpa paret att komma till rätta med sina problem samt utveckla det som de behöver och önskar i relationen.

Efter bedömningsfasen och feedbacksamtalet känner en del par att de fått tillräcklig insikt och förståelse för hur deras problem uppstår och vidmakthålls, så att de känner sig rustade att arbeta på relationen på egen hand. För de allra flesta påbörjas dock parterapi efter feedbacksamtalet. Utifrån de specifika problem och behov som finns i parrelationen arbetar man med ömsesidig förståelse och kommunikation samt acceptans för varandras olikheter. Exempel på verktyg och tekniker som används är problemlösning, konflikthantering, närvaroträning, känslomässig intimitet etc.

 

Vad vill ni förändra?

Vad vill du eller ni förändra?