Ledarskap

Chefsstöd, chefscoaching, ledarskapsutveckling, ledningsgrupp

Det är inte alltid så lätt att vara chef… Dagens chefer hanterar fler uppgifter, snabbare förändringar och rörligare organisationer jämfört med tidigare. I.o.m. den tekniska utvecklingen har också gränsen mellan arbete och fritid suddats ut, vilket gör att det ofta förväntas att chefer är tillgängliga på kvällar, helger och semestrar. Vi vet att hög arbetsbelastning och bristande återhämtning är en stor riskfaktor för psykisk ohälsa och sjukskrivning. Därför är det inte förvånande att långtidssjukskrivningar bland chefer har ökat dramatiskt de senaste åren. Framför allt har långtidssjukskrivningar p.g.a. stressrelaterad problematik ökat.

Hållbart ledarskap

Hur skapar vi hållbara chefer som mår bra och kan hantera alla delar i sitt uppdrag över tid? Först och främst krävs det tillräckligt goda organisatoriska förutsättningar i organisationen. Det handlar bl.a. om att chefen får de mandat och befogenheter hen behöver, att uppdraget är tillräckligt tydligt vad gäller omfattning och utformning, att inte ha för många medarbetare samt ha tillgång till stödfunktioner t.ex. administrativt stöd men även stöd från egen chef och ledning.

”Chefers arbetssituation påverkar hela
organisationen. Chefer är förebilder och behöver få
goda förutsättningar i sitt arbete.”

Som chef och ledare har du en viktig roll och ett stort ansvar för både medarbetare och verksamhet. Ibland kan det kännas ensamt att leda och komma fram till lösningar och förslag. Det är också lätt att fastna i problemlösning och operativt arbete istället för att lyfta blicken. Då kan det vara hjälpsamt att träffa en psykolog som är inriktad på organisation och ledarskap. Med utgångspunkt i dina behov och önskemål skräddarsys ett upplägg som passar dig och din organisation. Du kan t.ex. få hjälp med att lösa konkreta frågeställningar och problem, lära dig nya metoder och tekniker för effektivt arbete, hållbart ledarskap, hur man bygger och utvecklar team, motiverar medarbetare, hur man förebygger och hanterar konflikter, verktyg för svåra samtal etc. Insatser kan också inriktas på att utveckla dig som chef och ledare.

Varför är ledarskap viktigt?

Forskningen visar tydligt att ledarskap har en avgörande betydelse för arbetstillfredsställelse, motivation, arbetsprestation, välbefinnande, stress, sjukfrånvaro, men också hur väl vi samarbetar. Ledarskapet har även stor påverkan på ekonomiska- och verksamhetsrelaterade resultat. 

Går det att lära sig ledarskap? Svaret är JA! Du kan lära dig att utveckla ett gott ledarskap genom träning, reflektion, feedback och stöd från omgivningen vilket ökar din självkännedom. Genom att tillägna dig teoretisk kunskap och praktiska verktyg som du omsätter i vardagen tar du ditt ledarskap till nya nivåer.

Självinsikt är en av de viktigaste nycklarna till ett gott ledarskap

För att kunna leda andra är det avgörande att du vet vem du själv är och hur du fungerar, framför allt hur du fungerar och reagerar under press och stress. Självinsikt gör att du blir trygg som ledare och aktivt kan välja hur du ska agera, vilket är speciellt viktigt i utmanande situationer. 

Chefsstöd och chefscoaching 

nsatserna kan ges individuellt eller i grupp, som enskild insats eller som en del av ett större utvecklingsarbete i verksamheten.
Alla insatser skräddarsys och inleds med en uppdragsdialog som inkluderar ett kostnadsfritt möte på ca 1 tim, där man gemensamt kartlägger behov och önskemål. Därefter får kunden ett skriftligt förslag på insats och pris. Övergripande syftar dessa insatser till att stödja och hjälpa samt utmana chefen/ledaren till att utvecklas i sin roll och i linje med verksamhetens mål och visioner.

”Vad gör du i din roll som chef?
Vad skulle du vilja göra? Och vad hindrar dig?

Det är också viktigt att säkerställa att du ägnar tiden åt rätt saker? Det är nämligen lätt att tiden springer iväg till saker som behöver lösas, men det kanske inte är du som ska lösa dem, även om du kan.. Det är ju ofta belönande att lösa saker som går tämligen fort att åtgärda, vilket gärna blir en fälla för att fortsätta göra saker som ger snabb utdelning av tillfredsställelse istället för att lägga tid och energi på långsiktiga strategiska processer.

Mind Your Day erbjuder stödjande och coachande samtal till chefer/ledare, men även till andra nyckelpersoner samt medarbetare med arbetsrelaterade utmaningar och/eller problematik.

Ledarskapsutveckling

Insatsen kan ges individuellt eller i grupp, som enskild insats eller som en del av ett större utvecklingsarbete i verksamheten. Alla insatser skräddarsys och inleds med en uppdragsdialog som inkluderar ett kostnadsfritt möte på ca 1 tim, där man gemensamt kartlägger behov och önskemål. Därefter får kunden ett skriftligt förslag på insats och pris.

Ledarskapsutveckling inleds alltid med en kartläggning. Ofta används någon form av psykometriska tester t.ex. personlighetstest och 360-mätning, vilket ger ett bra kompletterande underlag för vilka personliga utmaningar respektive verksamhetsutmaningar som föreligger. Teori och praktiska moment varvas alltid. Exempel på innehåll i ledarskapsutveckling är ledarskapsteori, motivationsteori, beteendeanalys, kommunikationsträning samt olika praktiska verktyg och metoder som utvecklar dig som chef och ledare.

Ledningsgrupp

Vad är egentligen ledningsgruppens uppdrag? Enligt forskning är det inte självklart att ledningsgrupper ställer sig den frågan. Det är heller inte säkert att man i ledningsgruppen har definierat tydliga roller och ansvar, följer upp på ledningsgruppsarbetet, så att man arbetar med rätt frågor på rätt sätt samt att man i ledningsgruppen aktivt arbetar med att utveckla sitt samarbete. En välfungerande ledningsgrupp påverkar hela verksamheten. Genom att skapa hälsosamma och hållbara strukturer skapas förutsättningar för hela verksamheten att vara en hållbar och hälsosam arbetsplats. 

För att säkerställa effektivt ledningsgruppsarbete kan det vara hjälpsamt att anlita en organisationspsykolog. Genom att lära sig effektiva metoder och verktyg kan ledningsgruppen lära sig de arbetsprocesser som behövs för att skapa ett effektivt ledningsgruppsarbete.

Utifrån kartläggning av behov, utmaningar och hinder görs en plan för de förändringar som krävs för att nå uppsatta mål och visioner. Alla insatser skräddarsys och inleds med en uppdragsdialog som inkluderar ett kostnadsfritt möte på ca 1 tim, där man gemensamt kartlägger behov och önskemål. Därefter får kunden ett skriftligt förslag på insats och pris.

Vad vill du eller ni förändra?

Vad vill du eller ni förändra?