Handledning

Ärende-, metod- och processhandledning

Att få handledning i arbetet är värdefullt av många skäl. Framför allt för att bibehålla hög kvalité i arbetet, men också för att förebygga olika typer av problem, missförstånd, stress etc. Handledning kan både ges individuellt och i grupp, på alla nivåer i en verksamhet dvs till medarbetare, teamchefer, chefer, ledningsgrupp etc.

Olika inriktningar

Handledningen kan ha olika inriktning beroende på yrke, position och behov. Ofta skiljer man på handledning med fokus på ärende-, metod- och process. Ofta kombinerar man olika inriktningar, tex. så att handledningen både omfattar ärende- och process fokus. Det kan vara fördelaktigt att kombinera olika inriktningar, då det skapar större spännvidd och dynamik i handledningen.

I ärendehandledning inriktas handledningen på att deltagarna lyfter ärenden, det kan t.ex. handla om en utmanande situation eller klient vars beteende man inte förstår eller har svårt att hantera.

Metodhandledning innebär att utgångspunkten för handledning är en uttalad metod t.ex. KBT. Handledningen syftar då till att omsätta teori till praktik, så att metoden implementeras i det vardagliga arbetet.

Processhandledning inriktar sig på de upplevelser som väcks hos personal i relation till de klienter man möter i arbetet samt i relation till det arbete man utför. Syftet med processhandledning är att utveckla arbetsgrupper och dess deltagare i sin yrkesroll och professionalism.

Handledning – ett uppskattat forum

I handledning är det mycket viktigt att skapa ett tryggt- och tillåtande klimat där varje deltagare känner sig bekväm att lyfta det som är viktigt för en. Handledningen är ett viktigt och uppskattat forum där man som arbetsgrupp samlas, får tid att stanna upp och lyfta, reflektera samt diskutera relevanta ämnen. I handledningen kan man också få konkret hjälp, stöd, möjlighet att skapa samsyn, utvecklas i sin yrkesroll och professionalism o.s.v. 

Mind Your Day har 15 års erfarenhet av att handleda arbetsgrupper inom både offentlig- och privat sektor. Mind Your Day erbjuder ärende-, metod- och processhandledning. Handledningen skräddarsys alltid efter varje grupps behov och önskemål. I handledningen används olika evidensbaserade teorier och metoder.

Hur ofta?

Frekvens på handledning varierar beroende på verksamhet och behov. Vanligast är handledning en gång/mån, men kan även vara mer frekvent beroende på behov. Hur lång handledningen är varierar också beroende på verksamhet, men också på gruppens storlek. Det vanligaste är att man är 5-8 personer och att handledningen varar mellan 90 min till 120 min. 

Vad vill du eller ni förändra?

Vad vill du eller ni förändra?