Utvecklingsarbetet på företaget

Att som företag erbjuda sina chefer chefsstöd, chefscoaching och/eller ledarskapsutveckling är en smart investering för både företaget och individen! Genom en skräddarsydd insats kommer du få ökad självinsikt och möjlighet att utvecklas. Du kan t.ex. få verktyg för hur du kan arbeta mer fokuserat och effektivt, metoder för att motivera och utveckla medarbetare, kunskap om hur du förebygger och hantera konflikter etc.

Genom att erbjuda insatser för chefer så som chefsstöd, chefscoaching och/eller ledarskapsutveckling kan man både undvika sjukskrivningar, men också skapa
förutsättningar- och utveckla hållbara, hälsosamma arbetsplatser där medarbetare såväl som chefer trivs och mår bra.

Utvecklingsarbetet på företaget

Att som företag erbjuda sina chefer chefsstöd, chefscoaching och/eller ledarskapsutveckling är en smart investering för både företaget och individen! Genom en skräddarsydd insats kommer du få ökad självinsikt och möjlighet att utvecklas. Du kan t.ex. få verktyg för hur du kan arbeta mer fokuserat och effektivt, metoder för att motivera och utveckla medarbetare, kunskap om hur du förebygger och hantera konflikter etc.

Genom att erbjuda insatser för chefer så som chefsstöd, chefscoaching och/eller ledarskapsutveckling kan man både undvika sjukskrivningar, men också skapa
förutsättningar- och utveckla hållbara, hälsosamma arbetsplatser där medarbetare såväl som chefer trivs och mår bra.

Bli en bättre ledare och chef

Räcker inte tiden till? Hinner du inte med det du ska? Känner du dig ständigt jagad, pressad och stressad? I många år har man fokuserat på att medarbetare ska ha en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Hur chefer mår och har det kommer ofta i skymundan. Sjukskrivningar bland chefer har ökat drastiskt senaste åren, framför allt bland kvinnliga chefer, men även manliga chefer. När en chef blir sjukskriven påverkar det på bred front i företaget. Därför är det avgörande att ge chefer rätt förutsättningar för sitt uppdrag, stöd från egen chef och ledning samt avlastning och hjälp från olika stödfunktioner så att chefer kan fokusera på rätt saker.
Är du nyfiken på hur du skulle kunna utveckla ditt ledarskap?

Grunden för utveckling är självkännedom. Ju mer du lär känna dig själv och blir medveten om hur du reagerar och beter dig kan du aktivt välja ditt agerande så att det blir funktionellt utifrån situation och person du möter i din ledarroll.

Förebygg och hantera konflikter bland medarbetare

Finns det konflikter bland medarbetarna? Är det då rätt att jag lägger mig i eller bör jag låta medarbetarna klara ut det själva? Detta är ett vanligt dilemma som chefer hamnar i. Om en konflikt eskalerar kan det få stora skadeverkningar för både individ och företag. Som chef är det därför viktigt att ha kunskap om konflikthantering och verktyg för hur man förebygger- och hanterar konflikter. Mind Your Day erbjuder förebyggande insatser för chefer, men även insatser t.ex. chefsstöd under en pågående konflikt.

Skapa arbetsglädje och en hälsosam arbetsplats

Hur gör du som chef för att stimulera motivation och skapa arbetsglädje bland medarbetarna? Lär dig teori och metoder för att skapa hållbarhet och arbetsglädje. Mind Your Day erbjuder föreläsningar, workshops, grupputveckling, chefsstöd och chefscoaching etc som hjälper dig och ditt företag att skapa en hälsosam arbetsplats med stor arbetsglädje, vilket forskningen visar resulterar i att vi arbetar mer effektivt och med högre kvalité.

Leg. psykolog Hera Ågren

Chefsstöd, chefscoaching, ledarskapsutveckling och ledningsgrupp

Chefers arbetssituation påverkar hela organisationen. Chefer är förebilder och behöver få goda förutsättningar i sitt arbete. Ibland kan det kännas ensamt att leda och komma fram till lösningar och förslag. Då kan det vara hjälpsamt att träffa en psykolog som är inriktad på organisation- och ledarskap.

Grupputveckling och teamutveckling

Oavsett om man arbetar i team eller om man tillhör en arbetsgrupp kan grupputveckling vara viktigt och hjälpsamt för att skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö, främja prestation och arbetsglädje samt förebygga och/eller hantera konflikter etc. Beroende på orsak behöver en eller flera insatser sättas in.

Ärende-, metod- och processhandledning

Att få handledning i arbetet är värdefullt av många skäl. Framför allt för att bibehålla hög kvalité i arbetet, men också för att förebygga olika typer av problem, missförstånd, stress etc. Handledning kan både ges individuellt och i grupp, på alla nivåer i en verksamhet dvs till medarbetare, teamchefer, chefer och ledningsgrupp.

Organisationsutveckling och förändringsledning

I organisationsförändringar brukar våra olikheter bli tydliga. Förändringsbenägenheten hos individer, arbetsgruppers sammanhållning och förtroendet för chef och ledning sätts på prov. När den första informationen om förändring släpps kommer den att tolkas av varje enskild person, ofta på olika sätt, vilket kan leda till förvirring, oro och rädsla.

Medarbetarstöd, rehab, preventivt, förändring och omställning

Många arbetsplatser erbjuder medarbetarstöd till sina anställda, då man ser stora vinster med detta. Om man inte mår bra, oavsett orsak kan en kortare insats ofta vända situationen och därmed förhindra vidare utveckling av problemet. Forskning visar att tidiga insatser kan förhindra långtidssjukskrivningar.

Föreläsning, kartläggning och insats 

Varför är den Organisatoriska och sociala arbetsmiljön viktig? Jo, för att vi ska må bra och prestera väl på arbetet. Inte sällan finns det brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Upplever du att det finns problem på din arbetsplats?

Konflikter i sig är inte dåligt. Det beror på hur man hanterar dem. Rätt hanterat kan konflikter både leda till utveckling av arbetssätt och relationer, men om konflikter inte hanteras bra kan de eskalera och resultera i destruktiva beteenden vilket kommer påverka individer, grupper och ibland hela verksamheten negativt. 

Hållbart arbetsliv, motivation, arbetsglädje, prestation, stresshantering 

I organisationsförändringar brukar våra olikheter bli tydliga. Förändringsbenägenheten hos individer, arbetsgruppers sammanhållning och förtroendet för chef och ledning sätts på prov. När den första informationen om förändring släpps kommer den att tolkas av varje enskild person, ofta på olika sätt, vilket kan leda till förvirring, oro och rädsla.

Vad vill du eller ni förändra?

Vad vill du eller ni förändra?