Grupp

Grupputveckling och teamutveckling

Vad är effektivast? Att arbeta enskilt eller i team? Många skulle nog spontant svara- att jobba i team eftersom det kommit att bli så populärt.. men vad säger forskningen? Jo, att det beror på.

Om man i en arbetsgrupp har ett gemensamt mål, tydliga roller, behöver samarbeta och hjälpas åt för att nå målet samt träffas regelbundet för att följa upp på arbetet och hur man kan förbättra samarbetet, då är det effektivt att arbeta i team. Många gånger sätter man dock ihop team för att man tror att det är det mest effektiva sättet att arbeta på utan att det finns ett gemensamt mål, tydliga roller och ansvar eller ens behov av att samarbeta för att nå målet. Sådana ”team” kallas inom forskningen för pseudoteam, då de inte uppfyller kriterierna för vad som är effektivt. Pseudoteam riskerar istället leda till otydlighet i vad som ska göras och av vem, vilket bl.a. kan leda till att saker faller mellan stolarna, vissa jobbar mer än andra, konflikter och ineffektivitet.

Oavsett om man arbetar i team eller om man tillhör en arbetsgrupp kan grupputveckling vara viktigt och hjälpsamt för att skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö, främja prestation och arbetsglädje samt förebygga och/eller hantera konflikter etc.

Grupputveckling och teamutveckling

Alla insatser skräddarsys och inleds med en uppdragsdialog som inkluderar ett kostnadsfritt möte på ca 1 tim, där man gemensamt kartlägger behov och önskemål. Därefter får kunden ett skriftligt förslag på insats och pris. Problem som kan komma till uttryck i arbetsgrupper och team kan bero på bristande ledarskap, konflikter, otydlighet, resursbrist etc. Beroende på orsak behöver en eller flera insatser sättas in.
 
Grupputveckling och teamutveckling görs med fördel i workshopform. Inledningsvis görs någon form av kartläggning, ofta med något mätinstrument för att få en tydlig bild av gruppen/teamets funktionsnivå, framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Kartläggningen utgör grunden för målformulering tillsammans med verksamhetsövergripande mål och visioner. Under grupputvecklingen/teamutvecklingen varvas teori och praktiska moment. Vanliga teman man arbetar med är att tydliggöra roller och ansvar, klargöra mål, skapa trygghet och tillit i gruppen, skapa gott samarbetsklimat och en konstruktiv diskussionskultur samt implementera feedbackkultur.

Vad vill du eller ni förändra?

Vad vill du eller ni förändra?