INDIVID, FAMILJ, PAR OCH ORGANISATION

Legitimerad psykolog Malmö
– Hera Ågren

Du behöver ingen diagnos för att få gå till psykolog och i terapi, säger Hera Ågren, legitimerad psykolog i Malmö. Terapi kan vara till stor hjälp för att förstå sig själv bättre och utvecklas som människa! Vi möter alla svårigheter i livet och då är hjälp och stöd viktigt för oss. Ofta får vi den hjälpen och det stöd vi behöver av nära och kära, men ibland är det skönt att få hjälp av en oberoende part så som av en psykolog.

Generellt visar forskningen att terapi är den mest effektiva behandlingen för lätt till måttlig problematik. Således är terapi jämfört med läkemedel en mer effektiv behandling vid lätt till medelsvår problematik när det gäller de vanligaste diagnoserna så som t.ex. ångest och depression.

En psykolog är expert på att förstå sig på psykologiska svårigheter och problem. Att själv se och förstå orsak och verkan samt hur saker hänger ihop kan ju också vara svårt. Att komma till insikt och få konkreta verktyg för att ta itu med sina svårigheter och problem kan vara livsförändrande! Ibland behövs bara ett par träffar med en psykolog för att förstå och komma tillrätta med sina problem. Ibland behövs betydligt längre terapi om man t.ex. har en djupgående problematik och/eller flera olika typer av problem man tampas med samtidigt.

Ca 40% av Sveriges befolkning uppger sig ha psykiska besvär i form av stress, nedstämdhet, ångest och sömnsvårigheter.

Var 5:e svensk kommer någon gång under livet diagnostiseras med depression.

50% av unga i åldern 16-29 år uppger sig ha psykiska besvär i form av ängslan, oro eller ångest.

Statistik från Nationella Folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten och patientregistret

Hitta en bra psykolog i Malmö

Vill du hitta en duktig legitimerad psykolog i Malmö? Det finns många yrkesverksamma legitimerade psykologer i Malmö och efterfrågan på psykologer är stor. Ofta är det lång tids väntan för att få en tid, både inom den offentliga vården och inom privat verksamhet.

Det kan kännas tryggt att gå till någon som har lång erfarenhet och är väl förtrogen med det du vill få hjälp med. Är psykologen också specialiserad och/eller har ett specialintresse inom det område du söker för kan det kännas extra bra. Personkemin är även en viktig faktor för att terapin ska fungera och bli framgångsrik. Om man inte känner förtroende för psykologen spelar det ingen roll hur duktig hen är. Att känna sig trygg, respekterad och väl bemött är grunden för att terapin ska fungera. Ofta känner man direkt om personkemin stämmer, men ibland behöver man någon gång på sig för att känna efter. Känns det inte helt rätt ska man inte fortsätta terapin, utan leta efter någon annan psykolog.

I centrala Malmö, precis vid Triangeln med nära gångavstånd till tåg, buss och bilparkering finns psykologmottagningen Mind Your Day AB. Leg. Psykolog Hera Ågren som driver Mind Your Day AB har 15 års erfarenhet av att hjälpa och utveckla individer, par och familjer så väl som att stärka och utveckla grupper och organisationer. 

Legitimerad psykolog Hera Ågren erbjuder individuell psykoterapi för vuxna inom de flesta problemområden. Mind Your Day erbjuder också psykoterapi för par och familjer samt för barn och ungdomar. Förutom expertis inom terapi är Mind Your Day specialiserad inom organisation- och ledarskap. Tjänster som erbjuds är bl.a. chefscoaching, ledarskapsutveckling, grupputveckling, konflikthantering, handledning av personal, organisationsutveckling, förändringsledning etc. 

Legitimerad psykolog i Malmö - Hera Ågren

”Att möta människor i olika sammanhang med olika utmaningar är det bästa jag vet! Från personliga problem till arbetsrelaterade utmaningar och stora livsåskådande frågeställningar – det är livet och det skapar mening! När vi skapar kontakt med omgivningen och naturen kan vi återknyta till vårt ursprung. Det stora finns oftast i det lilla. När vi lär oss uppskatta det finner vi vår rikedom.”

Legitimerad psykolog i Malmö – Hera Ågren

Vad är en leg. psykolog?

Det finns många snarlika yrken och titlar, vilket kan vara förvirrande. Här följer några klargöranden och tips på vad som kan vara bra att tänka på.

Legitimerade psykologer kan arbeta inom olika områden i samhället så som inom primärvården, inom barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin, på skola eller elevhälsa. De kan också arbeta inom ledarskap och med organisationsutveckling, rekrytering m.m. En del psykologer arbetar även inom beroende- och missbruksvård, kriminalvården och företagshälsovård etc.

För psykologer som arbetar inom det kliniska fältet (med terapi) kan terapi erbjudas enskilt, för par och/eller familj samt i grupp. Man kan gå i terapi av många olika anledningar. Det kan vara för att man varit med om ett trauma, befinner sig i en livskris, har problem i sin parrelation, att man är stressad, har ångest eller är deprimerad etc. Vissa psykologer arbetar också med neuropsykiatrisk problematik så som ADHD, ADD, autism etc. 

Psykologer har bred och djup kunskap om mänskligt beteende och hur man kan hjälpa människor att må bättre. Genom kartläggning följt av olika metoder och tekniker arbetar man gemensamt för att identifiera problem, finna orsakssamband och hinder. Klienten får känna sig hörd och förstådd. Genom att t.ex. utsätta sig för det man tycker är svårt, få verktyg att hantera sina tankar och känslor kan man lära sig att leva livet så fullt ut som möjligt. 

Förutom att man som psykolog får specialiserad erfarenhet beroende på vad man arbetar med kan man genom vidareutbildning specialisera sig inom olika områden. De områden man som psykolog kan specialisera sig inom är arbets- och organisationspsykologi, pedagogisk psykologi, psykodynamisk behandling/psykoterapi, neuropsykologi, klinisk vuxenpsykologi, klinisk barn- och ungdomspsykologi, hälsopsykologi, beroendepsykologi, funktionshindrandens psykologi och forenisk psykologi.

Det vanligaste är att en psykolog är anställd men ca en tredjedel driver eget företag.

Vad är en leg. psykoterapeut?

Legitimerad Psykoterapeut arbetar liksom en legitimerad psykolog med behandling av psykisk ohälsa. Som psykoterapeut arbetar man med samtal. Det kan vara samtal med en individ, ett par och/eller familj eller i grupp. Psykoterapeuten arbetar med att undersöka och kartlägga psykiska problem, identifiera hinder och bidra till lösningar. En psykoterapeut kan både arbeta med korttids- och långtidsterapi. Syftet är att hjälpa klienten/patienten till förbättrat mående. Många psykoterapeuter arbetar inom hälso- och sjukvården, ofta inom psykiatrin. Psykoterapeuter kan också arbeta på vårdcentral och företagshälsovård eller bedriva egen verksamhet.

För att bli psykoterapeut ska man ha en grundutbildning inom ett människovårdande yrke med minst 180 högskolepoäng. Det kan t.ex. vara socionom och sjuksköterska, men kan också vara en vidareutbildning för psykolog och läkare. Det som kan vara relevant för dig som söker hjälp är att fråga efter vilken grundutbildning som psykoterapeuten har. Ju längre utbildning desto bättre. 

Vad är en psykiatriker?

En psykiatriker också kallad psykiater är en läkare som är specialiserad på psykiska sjukdomar, tillstånd och störningar. En psykiatriker arbetar med olika behandlingsformer, oftast med läkemedel men också med livsstilsförändringar och ibland terapi. Psykiatrikern diagnostiserar psykiatriska tillstånd med hjälp av olika diagnostiska verktyg samt genom samtal med patienten och betydande personer i patientens liv. 

Legitimation är en kvalitetsgaranti

En legitimerad Psykolog har en 5 årig utbildning följt av 1 års praktisk tjänstgöring under handledning för att få sin legitimation. Legitimerad psykolog är en skyddad titel som utfärdas av Socialstyrelsen. Legitimation innebär att psykologen står under statlig tillsyn och måste följa olika lagar. Som psykolog arbetar man i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Skillnaden mellan legitimerad psykolog och terapeut/samtalsterapeut

En psykolog har legitimation och ansvarar mot Socialstyrelsen. ”Terapeut ”och ”samtalsterapeut” är inga skyddade titlar, vilket i praktiken innebär att vem som helst kan kalla sig för terapeut och samtalsterapeut. I de allra flesta fall har en terapeut/samtalsterapeut en utbildning. Däremot kan längd och omfattning på utbildningen variera, som vanligast alltifrån 6 mån till 3 år. 

Vilken terapiform ska jag välja?

Oavsett om du vänder dig till en samtalsterapeut, psykolog, psykoterapeut eller psykiater så finns det olika terapiformer att välja mellan. Det som här är viktigt att tänka på är att en terapimetod i sig inte är en skyddad titel d.v.s. att en samtalsterapeut med kort utbildning kan liksom en psykolog med 5 års utbildning arbeta med samma terapimetod t.ex. Kognitiv beteendeterapi. Det som skiljer sig åt är kunskapsnivån både vad gäller metoden i sig och kunskapsbredden i respektive grundutbildning. Således har en psykolog betydligt bredare och djupare kunskapsbas än en samtalsterapeut med kortare utbildning. 

Vilken terapiform som är bäst för dig beror på vad du vill få hjälp med. I vissa fall har det forskningsmässigt visat sig att olika terapiformer har lika bra effekt för en viss problematik medan i andra fall så rekommenderas en specifik terapiform. Om du vänder dig till en legitimerad psykolog för rådgivning kommer du bli rekommenderad rätt behandlingsform och terapiinriktning för det du vill få hjälp med.

Olika terapiformer har olika inriktning. De vanligaste terapiformerna i Sverige idag är Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Psykodynamisk psykoterapi (PDT).

KBT utgår främst från nutid och fokuserar på klientens tankar, känslor och beteenden för att åstadkomma förändring. Klienten får arbeta med konkreta verktyg både under terapisessionerna och som hemuppgift för att närma sig uppsatta terapimål.

PDT fokuserar mer på inre konflikter som påverkar ens mående. Klienten får hjälp att förstå och bearbeta händelser i livet som påverkar ens nuvarande liv för att komma till rätta sina problem. 

 

Fördjupning

Baserad på aktuell forskning kan du också söka på SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) om vilken behandlingsform och terapiform som passar dig utifrån dina problem.

Att tänka på när man väljer legitimerad psykolog i Malmö

Har hen en legitimation?
Hur lång yrkeserfarenhet har psykologen?

Har psykologen någon specialisering och/eller specialintresse?
Stämmer personkemin?
Hur snabbt kan jag få hjälp?

Har du remiss från vårdcentralen?

Bor du i Malmö eller i Skåne kan du få en remiss till terapi av din vårdcentral. Terapin omfattas då av högkostnadsskyddet. De terapiinriktningar som erbjuds på remiss är: Kognitiv beteendeterapi, Psykodynamisk psykoterapi och Interpersonell psykoterapi. Vårdcentralsläkaren skriver remiss för den terapiinriktning som passar utifrån dina problem. 

När du fått en remiss blir du ombedd att söka terapeut på egen hand bland de godkända terapeuter som finns i Skåne. Ofta är det lång väntetid, men kan du vänta får du möjlighet till subventionerad terapi. Om du inte kan vänta så finns andra alternativ så som terapi via sjukvårdsförsäkring, terapi bekostad av arbetsgivare/företagshälsovård eller att du själv bekostar terapin.

Fördelen med att bekosta terapi själv är att du ofta får tillgång till terapi snabbt, kan lättare påverka terapins upplägg utifrån tid, ekonomi och möjlighet samt att du kan återvända till psykologen vid behov av enstaka påfyllnadstillfällen efter avslutad behandling.

Lång väntan till terapi med remiss?

Om du har en remiss till terapi och inte hittar någon terapeut eftersom det oftast är lång väntetid kan ett bra alternativ vara att söka terapi privat. Hur länge man behöver gå i terapi är individuellt, vilket innebär att det ibland bara behövs 3-5 samtal för att komma på rätt köl igen. För en problematik som påverkar ens liv i den grad att man inte fungerar som vanligt, är det vanligaste att man behöver ca 8-10 samtal. Ofta träffas man lite mer intensivt i början för att sedan glesa ut samtalen i takt med att klienten arbetar mer och mer aktivt med genomgångna verktyg på egen hand. 

En privatpraktiserande psykolog har tagit steget att driva eget företag och välja den inriktning man är intresserad av. Det bådar för god kvalité! Att gå till en privatpraktiserande psykolog innebär att man får tid snabbare än inom den offentliga vården. Man kan också på ett annat sätt ställa krav på psykologen och utforma terapin på det sätt man vill.  Välkommen till legitimerad psykolog i Malmö – Hera Ågren.

Legitimerad psykolog i Malmö – Hera Ågren

Mind Your Day inleder alla terapier med ett introduktions- och kartläggningssamtal. Därefter gör en behandlingsplan upp.
Mind Your Days arvoden ligger inom spannet medelpris.

För terapi är priserna följande:
Introduktions- och kartläggningssamtal,
60 min: 1200:-
Psykoterapi 45 min: 1200:-
Psykoterapi 90 min: 2200:-
Parterapi och familjeterapi 60 min: 1600:-
Parterapi och familjeterapi 90 min: 2500:-

Jag fick verktygen som förändrade mitt liv

“Jag började träffa Hera under en tuff period av mitt liv. Jag hade missbruksproblem av olika slag, var självdestruktiv och det fanns väldigt få ljusglimtar. Hera har gett mig verktygen för att kunna bearbeta sorger, trauman, ångest och depression genom sitt lysande kommunikationssätt, engagemang och enorma kunskap. Från det att jag engagerade mig med Hera och snabbspolat några år framåt så är jag nu blivit en relativt framgångsrik företagare, blivit av med de största delarna av mina missbrukartendenser och är genuint lycklig med de flesta stunderna i mitt liv. De stunderna jag inte mår bra går jag tillbaka och använder samma verktyg som Hera gav mig för att överkomma mina tidigare problem. Jag är alltid tacksam för Hera då det känns som hon har påverkat mitt liv på ett sådant positivt sätt och är en del av varför jag faktiskt fortfarande är i liv.


Johan Andersson, Företagsledare och Entreprenör

Avgörande positiv inverkan

“Jag träffade Hera i den svåraste tiden i mitt liv när jag kände mig som att jag hade nått botten. Hera’s förståelse och positiva inställning gjorde det enkelt för mig att öppna upp mig, och efter mindre än ett halvår av terapi kände jag att mitt liv aldrig skulle vara detsamma om jag inte hade träffat henne. Hera Ågren är en fantastisk psykolog som har gjort en avgörande positiv inverkan på mitt liv, så att jag nu kan vara mer närvarande med mina nära och kära.


Andreas Szlavik

Helt ovärderlig

“Jag träffade Hera för 3 år sedan, då var jag igenom min tuffaste period hittills i mitt 24-åriga liv. Tidigare hade jag pratat med kuratorer på skolan och vårdcentral, men det var först när jag började prata med Hera som jag på riktigt började må bättre. Hennes kunskap, klokhet och professionella förmåga att lyssna och ge råd är helt ovärderlig. Än idag träffas vi när jag stöter på svårigheter och självtvivel i livet, och då finns Hera där för att påminna mig om att aldrig sluta tvivla på mig själv eller min förmåga. För mig har Hera gjort en så positiv förändring i mitt liv och för henne är jag evigt tacksam.


Tjej från Malmö, 24 år

Helt ovärderlig

“Jag trodde att jag skulle bli lycklig av alla mina framgångar, så att jag skulle kunna börja njuta av livet. I själva verket blev jag bara mer olycklig för varje framgång jag lyckades med. Självklart lite stolt precis när jag uppnått ”det omöjliga”, som att bestiga Mont Everest, men därefter kände jag bara ångest inför nästa mål jag satt upp. När jag kraschade in i utmattningen träffade jag Hera. Hon stack ganska snabbt hål på mina föreställningar om hur jag såg på lycka genom att köra över mina egna gränser, ständigt sträva efter nya mål och inte ens njuta av mina framgångar. I terapin kom jag till insikt om hur mina föreställningar och beteendemönster skapats och utvecklats genom livet. Jag fick också konkreta verktyg för att göra de förändringar jag behövde. Jag måste säga att terapin har varit livsförändrande på djupet och idag är jag tillfreds med livet och mig själv. Jag presterar bra på jobbet, men från en helt annan plats i mig själv – för att jag tycker mitt arbete är stimulerande och utvecklande, inte för att behöva bevisa att jag duger/dölja känslan av att vara en bluff. Jag har lärt mig värdesätta företeelser och händelser som skänker mig glädje och harmoni och har aldrig mått bättre.


Anna, 50 år, Konsult

Hera utmanade mig ödmjukt

“När jag klev in i terapirummet första gången hade jag ingen aning om vilken resa jag gav mig in på. Jag sökte för att jag kände mig stressad. Trodde det skulle ta några sessioner där jag lärde mig stresshanteringsverktyg. Det fick jag också, men vad jag kom att inse var att stressen bara var att skrapa på ytan. I terapin tog jag mig från symtom till orsak. Hela tiden såg Hera mig, följde mig, utmanade mig ödmjukt, fångade upp mig och vandrade bredvid mig.


Jessica, 45 år, Teamchef